Park Krajobrazowy Dolina Kamionki – CERiP Mniszki

Park Krajobrazowy Dolina Kamionki

Zgodnie z podjętymi przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałami, z dnia 25 listopada 2019, obszar powstałego, jeszcze w dawnym podziale administracyjnym kraju (na terenie ówczesnego województwa gorzowskiego, w 1986 roku) Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, znajdujący się obecnie na terenie województwa wielkopolskiego, został podzielony na dwa parki krajobrazowe:

a) na terenie gminy Międzychód – Park Krajobrazowy Dolina Kamionki (Uchwała nr XIII/257/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019);

b) na terenie gminy Miedzichowo – Miedzichowski Park Krajobrazowy (Uchwała nr XIII/256/19 Sejmiku z 25 listopada 2019)

W Krainie Stu Jezior mamy więc już nie tylko Sierakowski Park Krajobrazowy, ale także – znajdujący się na terenie Gminy Międzychód Park Krajobrazowy Dolina Kamionki. Park ten, już jako wchodzący w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, zajmuje ten sam, co dotychczasowa enklawa Pszczewskiego Parku obszar. Obejmuje powierzchnię 2046,86 ha, a rozciąga się od Lewic i Krzyżkówka po Kamionnę, i od Gralewa po Mniszki – Mnichy. Nie jest to więc nowy park, zmienia się jednak jego nazwa i struktura.

Nie zmienione pozostały cele – są nimi ochrona i zachowanie krajobrazu, naturalnych ekosystemów, populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk znajdujących się w Dolinie Kamionki. Warto tu też przypomnieć, że na terenie obecnego Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki istnieje jeszcze jeden obszar ochrony przyrody jakim jest Rezerwat Przyrody Dolina Kamionki o powierzchni 59,30 ha.

Istnienie parków krajobrazowych wiąże się z obowiązującymi w nich przepisami. Na terenie parków krajobrazowych nie można realizować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, likwidować i niszczyć zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (chyba, że wycinka wynika np. z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowy i remontów urządzeń wodnych), nie można też pozyskiwać do celów gospodarczych np. skał, torfu, kopalnych szczątków roślin i zwierząt, czy wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu i stosunki wodne.

Trzeba też zaznaczyć, że od przepisów zakazujących różnych działań istnieje szereg wyłączeń. Ze szczegółami warto się zapoznać – zawarte są w Uchwalea nr XIII/257/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019.Kompleksową ochronę parków krajobrazowych na terenie Wielkopolski sprawuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. ZPKWW realizuje zadania merytoryczne, administracyjne, prawne, edukacyjne i promocyjne związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych parków, organizuje też działalność edukacyjną, turystyczną i rekreacyjną. ZPKWW odpowiada również za przygotowywanie planów ochrony parków krajobrazowych i sprawuje nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu.

Parki krajobrazowe na terenie Wielkopolski:

 1. Lednicki Park Krajobrazowy,
 2. Nadgoplański Park Tysiąclecia, 
 3. Nadwarciański Park Krajobrazowy, 
 4. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, 
 5. Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego, 
 6. Park Krajobrazowy Promno, 
 7. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, 
 8. Powidzki Park Krajobrazowy, 
 9. Przemęcki Park Krajobrazowy, 
 10. Rogaliński Park Krajobrazowy, 
 11. Sierakowski Park Krajobrazowy, 
 12. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 
 13. Miedzichowski Park Krajobrazowy, 
 14. Park Krajobrazowy Dolina Kamionki.

Fotografie:

 1. Fot.1. Fragment mapki Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki, wg załącznika nr 1 do Uchwały nr XIII/256/19 Sejmiku z 25 listopada 2019 (za stroną www.zpkww.pl
 2. Fot.2. W Parku DOLINA KAMIONKI na spacerze ścieżką edukacyjną przygotowaną przez Gminę Międzychód

newsy_html_494cf758
newsy_html_m40f916f5
FACEBOOK
YOUTUBE