Regulamin dla wystawców podczas Kiermaszu „Wielkie Smażenie Powideł” – CERiP Mniszki

Regulamin dla wystawców podczas Kiermaszu „Wielkie Smażenie Powideł”

Cele Kiermaszu:

– prezentacja dawnego rzemiosła i rękodzieła, tradycji kulinarnych, zwyczajów i wydarzeń związanych z kulturą ludową regionu;
– podtrzymywanie i rozwój istniejących tradycji rękodzieła, dawnego rzemiosła, działalności stowarzyszeń i organizacji związanych z życiem wsi;
– umożliwienie rękodzielnikom, producentom wyrobów i potraw związanych z dziedzictwem regionu sprzedaży ich wyrobów.

Termin i miejsce organizacji:
19 – 20 września 2020 (sobota, niedziela) w godz. 11.00 – 18.00.

Miejsce organizacji Kiermaszu:
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach; Mniszki 2/1; 64-421 Kamionna.

Rozstawianie stoisk:
od godz. 7.00 do godz. 10.00.

Regulamin:

Do udziału zapraszamy:

 • rękodzielników, twórców ludowych, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, fundacje, firmy, producentów, rolników sprzedających swe wyroby (owoce, żywność ekologiczna) oraz wszystkich wystawców, którzy zajmują się prezentacją dawnego rzemiosła i rękodzieła, tradycji kulinarnych, zwyczajów i wydarzeń związanych z kulturą ludową regionu;

Na kiermaszu nie mogą być sprzedawane:

 • wyroby przemysłowe, plastikowe zabawki, przedmioty masowej produkcji dostępne w sklepach, a także produkty gastronomiczne typu „Fast food”.

 1. Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia a także z art.14,17 i 18 Rozporządzenia /WE/ Nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art.1 Rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub sprzedawcy wprowadzający żywność do obrotu.
 2. Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych, które obejmują:

a) utrzymanie właściwej higieny personelu i stoiska poprzez wyposażenie punktów sprzedaży artykułów spożywczych w przenośne urządzenia do spryskiwania rąk, worki na śmieci i inne wymagane urządzenia;

b) osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny posiadać ważne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

c) wyposażenia stanowisk sprzedaży powinno być wykonane z w sposób umożliwiający dezynfekcję miejsc, które narażone są na kontakt z klientami;

d) środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia;

e) należy zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności łatwo psującej się;

f) odpady zarówno stałe, jak i płynne powinny być składowane w przygotowanych w tym celu zamkniętych pojemnikach.

Warunki uczestnictwa w kiermaszu:

 1. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną ilość miejsc wystawienniczych jest ograniczona.

 2. Decyduje kolejność zgłoszeń lub potwierdzonych przez wystawcę zaproszeń skierowanych przez Organizatora. Organizator ma prawo dokonać wyboru wystawców pod kątem spełniania kryteriów zawartych w punkcie 1 i 2 niniejszego Regulaminu i skierować zaproszenia tylko do wybranych wystawców/odmówić udziału wystawcom niespełniającym kryteriów.

 1. Uczestnicy kiermaszu przyjeżdżają na koszt własny i z własnym stanowiskiem (namiot, stoły, itp.).

 2. Organizator zapewnia miejsce do ustawienia stoiska, podłączenie do prądu i wskazuje wytyczone miejsce w odpowiedniej ze względu na przepisy odległości.

 3. Organizator nie zapewnia noclegów.

 4. Termin dostarczenia podpisanej Karty Zgłoszenia, oświadczenia o ochronie danych osobowych i podpisanego Regulaminu do 15 września 2020 /albo do wyczerpania miejsc/.

 5. Regulamin i Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie www.mniszki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

 6. Wypełnione dokumenty należy zeskanować i przesłać e-mailem na adres: cerip@mniszki.pl lub dostarczyć osobiście (lub pocztą) do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, 64-421 Kamionna, Mniszki 2/1. Dopuszcza się możliwość złożenia powyższych dokumentów w dniu Kiermaszu, w momencie zgłoszenia się wystawcy – przy wjeździe na teren CERiP.

 1. Wystawcy dokonują opłaty za stoisko w/g Karty Zgłoszenia przelewem na konto z dopiskiem: WIELKIE SMAŻENIE POWIDEŁ, opłata stoiska i zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty podczas kiermaszu pracownikom CERiP. Wpłaty można dokonać też gotówką podczas Kiermaszu u upoważnionego pracownika CERiP.

 2. Rozstawianie stoisk od godz. 7.00 do godz. 10.00. Zamykanie stoisk od 18.00.

 3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia Karty zgłoszenia wystawcy.

 4. Informacji telefonicznych udziela p. Żaneta Poszwald tel. 517 550 378

 5. Każdy wystawca zobowiązany jest do posiadania na swoim stoisku środków dezynfekujących dostępnych dla klientów, być wyposażony w maseczkę i rękawiczki. W miarę możliwości oddzielenie produktów szybą, pleksą lub folią.

 6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu Kiermaszu organizowanego przez CERiP w czasie trwania epidemii COVID-19.

Odwołanie uczestnictwa:

W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udział należy powiadomić Organizatora do dnia 15 IX 2020 r.

FACEBOOK
YOUTUBE