Regulamin Kiermaszu XIV SMAŻENIE POWIDEŁ W Mniszkach – CERiP Mniszki

Regulamin Kiermaszu XIV SMAŻENIE POWIDEŁ W Mniszkach

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego, podczas Kiermaszu XIV SMAŻENIE POWIDEŁ, który odbywał się będzie w dniach 19 -20 września, na terenie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, Oddziału Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, ustala się następujący regulamin:

Organizatorem Kiermaszu jest Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, Oddział Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego podczas trwania Kiermaszu i wszystkich związanych z nim wydarzeń, dniach 19 i 20 września 2020, na terenie CERiP, dla zwiedzających, organizatorów, wystawców, obsługi technicznej, uczestników poszczególnych wydarzeń i wszelkich innych osób, poprzez określenie zasad przebywania na terenie CERiP oraz korzystania z dostępnej dla uczestników infrastruktury (wystawy, obiekty, punkty handlowe, gastronomiczne, miejsce koncertów, prelekcji, wnętrza budynków ekspozycyjnych, sanitariaty, dziedziniec, teren dawnego parku).

W ramach Kiermaszu odbywać się będą wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz handlowym organizowane przez Organizatora.

Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do widzów i uczestników wszystkich wydarzeń odbywających się na terenie CERiP w dniach 19 – 20 września 2020, a także osób organizujących poszczególne wydarzenia (wystawcy, obsługa techniczna, występujący artyści, obsługa gastronomiczna itp.) na terenie CERiP.

Niniejszy Regulamin odnosi się zarówno do Wydarzeń o charakterze odpłatnym dodatkowo (punktu handlowe, gastronomiczne, płatne pokazy i warsztaty), jak i dostępnych w ramach ceny biletu (zwiedzanie wystaw, przebywanie na terenie CERiP, uczestnictwo w koncertach, wystawach, prelekcjach).

a) Wstęp na teren CERiP w dniach Kiermaszu jest bezpłatny.

b) Wejście na teren Centrum jedynie przez bramkę, po otrzymaniu numerowanej wejściówki.

c) UWAGA! W przypadku przekroczenia limitu osób przebywających jednorazowo na terenie CERiP (890 osób), będzie konieczność odczekania na osobę wychodzącą.

d) Organizator w związku z tym zastrzega sobie prawo chwilowego zawieszania wydawania wejściówek i ograniczania możliwości wejścia.

e) Ze względu na trudności w komunikacji elektronicznej i telefonii komórkowej na terenie CERiP nie będzie uruchomiona rezerwacja elektroniczna.

f) Ponadto w czasie Kiermaszu będą funkcjonowały komercyjne stoiska handlowe i gastronomiczne. Organizator może też wprowadzić odpłatność za warsztaty pokazowe (np. stolarskie, wyrobu świec i inne), płatne przy kasie.

Uczestnikiem wydarzeń w tym okresie może być tylko osoba, która:

 • jest zdrowa, nie stwierdzono u niej objawów COVID,
 • w sposób świadomy nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID,
 • w okresie ostatnich dwóch tygodni nie przebywała w środowiskach czy na obszarze, które okazały się ogniskami COVID,
 • odebrała przy bramce – wejściu na teren Centrum bezpłatną wejściówkę;
 • wypełniła przy wejściu odpowiednią ankietę epidemiczną (dotyczy wystawców i wszystkch pracowników obsługi),
 • stosuje się do zasad niniejszego Regulaminu.

Wystawcy oraz występujący i wszelkie osoby z obsługi Kiermaszu zobowiązane są dostarczyć wypełnioną ankietę w dniu potwierdzenia swego udziału, nie później niż do 19 września 2020 godz. 9.00 (skan dokumentu, mailowo). W wyjątkowych przypadkach w dniu 19 września 2020, do godz. 10.00 – przy wejściu na teren CERiP. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odmówić danej osobie udziału w Kiermaszu.

Uczestnicy Kiermaszu i wszelkich wydarzeń, podczas jego trwania, na terenie CERiP zobowiązani są do:

a) WEWNĄTRZ WSZYSTKICH OBIEKTÓW: stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa np. maseczek czy chust, szalików (na zasadzie takiej jak w sklepach, czy instytucjach);

b) NA TERENIE OTWARTYM: w parku i na dziedzińcu – zachowania wymaganego dystansu (wówczas dozwolone jest poruszanie się bez zakrytych ust);

c) PRZY PUNKTACH HANDLOWYCH usytuowanych na terenie otwartym, a także w trakcie zwiedzania wystaw plenerowych i uczestnictwa w plenerowych pokazach: zaleca się zakrywanie ust oraz nosa (zwłaszcza w przypadku kolejki innych osób do danego punktu);

d) korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez Organizatora (lub własnych) przy:

 • wejściu na teren CERiP,
 • do poszczególnych budynków, wystaw, warsztatów, toalet,
 • strefy gastronomicznej;

Osoby z obsługi CERiP są uprawnione do weryfikacji korzystania z tych środków w ich obecności i zwrócenia uwagi na taką konieczność;

e) zachowania wymaganego dystansu pomiędzy innymi uczestnikami tj. co najmniej 2 metry odległości (w poszczególnych obiektach, wystawach, toaletach, kolejce do strefy gastronomicznej, poszczególnych punktów handlowych, czy wejściu na teren CERiP;

f) niedokonywania jakichkolwiek zmian ustawienia miejsc siedzących czy oznakowania miejsc przeznaczonych do siedzenia, na stoiska handlowe, wystawowe, warsztatowe, gastronomiczne i wszelkie inne wyznaczone przez Organizatora;

g) zajmowania miejsc na widowni podczas koncertu, prelekcji jedynie zgodnie z wytycznymi Organizatora;

h) wchodzenia i wychodzenia na teren zewnętrzny CERiP (parki dziedziniec) oraz do poszczególnych budynków wystawowych jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (osobnymi wejściami i wyjściami);

i) przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora dotyczących zasad poruszania się na terenie obiektów CERiP;

j) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji o stwierdzeniu u uczestnika objawów COVID.

 1. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
 • dziecka do ukończenia przez niego 4 roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 1. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:
 • uczestnika z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem
  o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących (rodzin).
 1. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie CERiP tylko pod nadzorem i na odpowiedzialność osoby sprawującej nad nimi opiekę/nadzór.
 2. Uczestnicy zobowiązują się także, w dniach organizacji Kiermaszu, do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązujących, które nie zostały ujęte w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Uprawnienia Organizatora:

a) Organizator jest uprawniony do

bieżącej kontroli przestrzegania przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu;

dokonywania pomiaru temperatury ciała;

limitowania ilości uczestników przebywających jednorazowo na terenie CERiP (maksymalnie 890 osób) oraz w poszczególnych obiektach wystawowych;

wyproszenia/wyprowadzenia Uczestnika, który mimo wezwania do zaprzestania naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do obowiązków w nim przewidzianych czy bieżących wytycznych Organizatora;

odmowy wpuszczenia na obszar Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem mogą zakłócić ład, porządek oraz program, a także które nie chcą się zastosować do obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym także bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora;

odizolowania od innych uczestników osoby w przypadku stwierdzenia
u niej objawów COVID oraz do zgłoszenia tej sytuacji właściwym służbom sanitarnym;

w tym celu Organizator jest uprawniony do otrzymania od tej osoby stosownych danych oraz oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu dokonania zgłoszenia służbom sanitarnym.

 1. Wydarzenia organizowane są przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniach Kiermaszu przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID.
 2. Postanowienia końcowe

a) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także zmiany programu, terminu, a także odwołania Kiermaszu w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych z procedurą

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID.

b) Udział w Kiermaszu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez Uczestnika wymogów stawianych w treści niniejszego Regulaminu.

c) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem szkody u Organizatora oraz osób trzecich, w szczególności
z tytułu uczestnictwa danej osoby w Wydarzeniu wbrew postanowieniu

pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

d) Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z obowiązkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, a także interpretacja jego zapisów leży w gestii Organizatora i jest wiążąca dla Uczestnika.

e) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mniszki.pl oraz stronie fb CERiP, a także w miejscu organizacji Wydarzeń

f) Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem na obszar Kiermaszu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2020.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY, PAMIĘTAJMY:

 1. W Kiermaszu uczestniczyć mogą tylko osoby zdrowe.
 2. Obowiązek zachowania dystansu.
 3. Wewnątrz budynków obowiązkowe zakrycie nosa i ust (maseczki).
 4. Na terenach otwartych (park i dziedziniec) obowiązek dystansu, zalecane maseczki (zwłaszcza przy stoiskach handl., gastr., wystawach i innych).
 5. Wchodzimy wyznaczonymi wejściami, wychodzimy wyznaczonymi wyjściami.
 6. Przy wejściu, zgłoszeniu, musimy odebrać przy bramce Centrum bezpłatną wejściówkę (wystawcy i obsługa muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną).
 7. W wyznaczonych punktach używamy środków do dezynfekcji rąk.
 8. W wydarzeniach z miejscami do siedzenia zajmujemy jedynie wyznaczone miejsca, z zachowaniem odpowiedniego dystansu i liczby osób w danym obiekcie.
FACEBOOK
YOUTUBE